Quy trình nghiệp vụ

Quy trình Một cửa trong kiểm soát chi thường xuyên

(Theo Quyết định số 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009)

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIAO DỊCH MỘT CỬA

Chú thích:
- Bước1: Khách hàng gửi hồ sơ, chứng từ cho cán bộ kiểm soát chi KBNN. Cán bộ KSC thực hiện phân loại, xử lý hồ sơ;
- Bước 2: Thực hiện kiểm soát chi;
- Bước 3: Trình Kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền kiểm soát và ký chứng từ;
- Bước 4: Trình lãnh đạo phê duyệt;
- Bước 5: Chuyển hồ sơ thanh toán cho thanh toán viên hoặc thủ quỹ;
- Bước 6: Cán bộ KSC trả hồ sơ, chứng từ cho khách hàng;
- Bước 7: Khách hàng nhận tiền tại quầy chi.