Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Quy trình nghiệp vụ

Quy trình Một cửa trong kiểm soát chi thường xuyên

(Theo Quyết định số 1116/QĐ-KBNN ngày 24/11/2009)

SƠ ĐỒ QUY TRÌNH GIAO DỊCH MỘT CỬA

Chú thích:
- Bước1: Khách hàng gửi hồ sơ, chứng từ cho cán bộ kiểm soát chi KBNN. Cán bộ KSC thực hiện phân loại, xử lý hồ sơ;
- Bước 2: Thực hiện kiểm soát chi;
- Bước 3: Trình Kế toán trưởng hoặc người được uỷ quyền kiểm soát và ký chứng từ;
- Bước 4: Trình lãnh đạo phê duyệt;
- Bước 5: Chuyển hồ sơ thanh toán cho thanh toán viên hoặc thủ quỹ;
- Bước 6: Cán bộ KSC trả hồ sơ, chứng từ cho khách hàng;
- Bước 7: Khách hàng nhận tiền tại quầy chi.