Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

Thông báo triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước

BỘ TÀI CHÍNH

KHO BẠC NHÀ NƯỚC

_____________

Số: 1813/KBNN-TVQT

V/v triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (lần 2).
    
 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_____________

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2015

     

Kính gửi: Kho bạc Nhà nước các tỉnh, thành phố trực thuộc TW

 

Kho bạc Nhà nước đã có Công văn số 980/KBNN-TVQT ngày 07/5/2015 về việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước, trong đó yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện cập nhật thông tin về dự án theo mẫu trong file excel tại cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời báo cáo kết quả về KBNN trước ngày 10/5/2015. Đến nay, KBNN chưa nhận được báo cáo kết quả thực hiện của KBNN tỉnh, thành phố. Thực hiện Công văn số 9873/BTC-KHTC ngày 21/7/2015 của Bộ Tài chính về việc triển khai Hệ thống thông tin phục vụ công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước (lần 2), KBNN đề nghị KBNN tỉnh, thành phố nội dung sau:

1. Báo cáo ngay kết quả cụ thể dự án đã thực hiện kê khai, cung cấp thông tin theo Biểu mẫu kèm theo, gửi về KBNN trước ngày 31/7/2015, đồng thời để kịp tổng hợp báo cáo Bộ Tài chính đề nghị các đơn vị gửi file báo cáo về địa chỉ dungvc@vst.gov.vn. Nếu chưa thực hiện cập nhật cung cấp thông tin dự án, báo cáo rõ nguyên nhân, lý do, khó khăn khi triển khai thực hiện.

2. Để kịp triển khai Hệ thống trong năm 2015, đề nghị KBNN tỉnh, thành phố khẩn trương cập nhật thông tin dự án do mình làm chủ đầu tư theo nội dung tại Công văn 980/KBNN-TVQT ngày 07/5/2015 của KBNN, gửi mail về Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: cnpm@mpi.gov.vn trước ngày 31/7/2015.

3. Đề nghị KBNN tỉnh, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện đảm bảo đúng thời gian quy định. Sau ngày 31/7/2015, đơn vị nào chưa thực hiện triển khai, chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc KBNN. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn vướng mắc phản ảnh về KBNN (Vụ Tài vụ Quản trị) để kịp thời giải quyết./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lãnh đạo KBNN (để b/c);

- Lưu VT, TVQT.

TL.TỔNG GIÁM ĐỐC

VỤ TRƯỞNG VỤ TÀI VỤ QUẢN TR


 

(Đã ký)
 

Nguyễn Huy Vị

Các tin khác