Thủ tục hành chính

Mẫu biểu quy định về thanh toán quỹ tiền lương của các đơn vị NSNN
Hướng dẫn Chế độ kế toán Ngân sách nhà nước và hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
Về việc niêm yết, công khai các TTHC thuộc lĩnh vực KBNN quản lý và đường dây nóng của lãnh đạo tỉnh tại đơn vị.
Công bố kèm 04 thủ tục hành chính về tài chính ngân sách trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm: 1. 02 thủ tục hành chính mới; 2. 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.