Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

Triển khai thực hiện Thông tư 136/2018/TT-BTC của Bộ Tài chính

Thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua Hệ thống KBNN, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/4/2019; để triển khai thực hiện thống nhất trên toàn địa bàn, KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu thông báo đến các đơn vị có quan hệ giao dịch với KBNN, các NHTM nơi KBNN có mở tài khoản thanh toán một số nội dung cụ thể như sau

1. về thu ngân sách nhà nước (NSNN)                                             i

  • Các đơn vị, tổ chức kinh tế có tài khoản tại NHTM thực hiện nộp NSNN bằng các hĩnh thức thanh toán không dùng 'tiền mặt hoặc nộp bằng tiền mặt tại NHTM để chuyển nộp vào tài khoản của KBNN (Không nộp tiền mặt tại KBNN).
  • Các NHTM tổ chức thu và hạch toán kịp thời theo quy định hiện hành.

2.về viêc rút tiền măt

2.1/ Đăng kỷ nhu cầu rủt tiền mặt:

Các đơn vị giao dịch đăng ký nhu cầu rút tiền mặt cho từng ngày thanh toán hoặc đăng ký cho nhiều ngày thanh toán khác nhau, song phải nêu; rõ số lượng và thời điểm rút tiền mặt tại từng ngày thanh toán; việc đăng ký thực hiện theo một trong các hình thức sau đây:                                                                     :

2.1.1/ Đăng ký qua điện thoại với trưởng phòng Ke toán nhà nước hoặc người được ủy quyền đối với KBNN tỉnh; Ke toán trưởng hoặc người được ủy quyền đối với KBNN huyện, thị xã, thành phố.

2.1.2/ Đăng ký qua Trang thông tin dịch vụ công điện tử của KBNN (Đối với các đơn vị đã triển khai sử dụng dịch vụ công trực tuyến của KBNN).

2.1.3/ Đăng ký bằng văn bản với KBNN (Theo mẫu 01 ban hành kèm theo Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính.

2.2/ Rút tiền mặt tại ngân hàng: (Hiện tại, chỉ thực hiện tại các đơn vị có quan hệ giao dịch với KBNN huyện, thị xã, thành phổ)

Từ ngày 01/4/2019, các đơn vị giao dịch tại KBNN phải thực hiện rút tiền mặt tại NHTM nơi KBNN mở tài khoản thanh toán khi đơn vị có nhu cầu thanh toán bằng tiền mặt có giá trị từ một trăm triệu (100.000.000) đồng trở lên trong một lần giao dịch. Trường hợp các khoản chi có giá trị dưới một trăm triệu (100.000.000) đồng nhưng đơn vị giao dịch có nhu cầu rủt tiền mặt tại NHTM thì KBNN thực hiện quy trình để đơn vị rút tiền mặt tại NHTM; khuyến khích các đơn vị giao dịch rút tiền mặt tại NHTM đối với các lần giao dịch có giá trị dưới một trăm triệu (100.000.000) đồng. Đơn vị giao dịch tự chịu trách nhiệm về việc quản lý, bảo quản, vận chuyển và sử dụng tiền mặt nhận từ NHTM theo đúng nội dung chi đã được KBNN chấp nhận thanh toán

  1. về việc thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản

3.1/ Đối với các đơn vị giao dịch với KBNN không thuộc khối An nỉnh- Quổc phòng:

■ Từ ngày 01/4/2019, các khoản thanh toán cho cá nhân hàng tháng (Tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp lương; chi bổ sung thu nhập; tiền điện thoại đối với các chức danh có tiêu chuẩn; các khoản thanh toán cho cá nhân thực hiện chế độ giao khoán kinh phí theo quy định và các khoản chi thanh toán cho cá nhân khác), đơn vị giao dịch có trách nhiệm lập hai (02) Bảng thanh toán cá nhân theo mẫu hiện hành. KBNN thực hiện kiểm soát và xác nhận bằng Văn bản; đồng thời gửi cho đơn vị Văn bản xác nhận cùng với một (01) Bảng thanh toán cá nhân (Có đóng dấu giáp lai của KBNN giữa Văn bản và Bảng thanh toán cá nhân) để đơn vị giao dịch gửi cho NHTM nơi đơn vị mở tài khoản thanh toán làm cơ sở chuyển tiền vào tài khoản của từng đối tượng thụ hưởng. Đơn vị giao dịch chịu trách nhiệm về tính chính xác của bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng của đơn vị; đồng thời, có trách nhiệm gửi đầy đủ, chính xác bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng đã được KBNN xác nhận cho NHTM nơi đơn vị mở tài khoản thanh toán. NHTM nơi đơn vị mở tài khoản thanh toán chịu trách nhiệm cập nhật chính xác nội dung trên Bảng thanh toán cá nhân đã được KBNN xác nhận đối với từng đối tượng thụ hưởng theo đúng quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 1 Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính.

3.2/ Đối với các đơn Vỉ giao dịch với KBNN thuộc khối An nỉnh-Quổc phòng:

Việc thực hiện thanh toán, chi trả cá nhân qua tài khoản của các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng; KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện trên cơ sở đề nghị của các đơn vị. Các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng tự chịu trách nhiệm về nội dung ghi trên chứng từ đề nghị thanh toán và tự gửi bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng của đơn vị tới NHTM nơi đơn vị mở tài khoản thanh toán, đảm bảo chỉ chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của đơn vị tại NHTM đối với các khoản chi thanh toán cá nhân cho đối tượng thụ hưởng của đơn vị; đan vị không được chuyển vào tài khoản này đối với các khoản kinh phí khác.

3.3/ Đổi với các đơn vị giao dịch đã tham gia sử dụng dịch vụ công trực tuyến do KBNN cung cấp:

Các đơn vị giao dịch lập đầy đủ hồ sơ, chứng từ chi, ký số và gửi đến KBNN qua Trang thông tin dịch vụ công điện tử của KBNN; trong đó, bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng được lập theo phương thức nhập trực tiếp trên Trang thông tin dịch vụ công điện tử của KBNN hoặc tải tệp tin điện tử (file) theo cấu trúc do KBNN công bố vào Trang thông tin dịch vụ công điện tử vào lần tham gia đầu tiên và được đơn vị cập nhật hàng tháng nếu có thay đổi.

Sau khi kiểm soát chi lương theo chế độ quy định, KBNN chuyển tiền vào tài khoản thanh toán của đơn vị tại NHTM; trong đó, trên lệnh thanh toán ghi rõ mã giao dịch của Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng của đơn vị để NHTM nơi đơn vị mở tài khoản thanh toán truy cập vào cổng trao đổi dữ liệu điện tử của KBNN và lấy thông tin Bảng thanh toán cho đối tượng thụ hưởng của đơn vị, làm cơ sở chuyển tiền từ tài khoản thanh toán của đơn vị vào tài khoản của từng đối tượng thụ hưởng.

Trên đây là một số nội dung triển khai thực hiện Thông tư số 136/2018/TT-BTC ngày 28/12/2018 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 13/2017/TT-BTC ngày 15/02/2017 của Bộ Tài chính quy định quản lý thu, chi bằng tiền mặt qua Hệ thống KBNN từ ngày 01/4/2019; KBNN Bà Rịa -Vũng Tàu đề nghị các NHTM nơi KBNN mở tài khoản thanh toán, các đơn vị có quan hệ giao dịch với KBNN trên địa bàn quan tâm phối hợp thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh về KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu (Qua phòng Kiểm soát chi) để phối hợp xử lý

Thuộc nhóm: 
Thông báo

Các tin khác