Quy trình nghiệp vụ

Quy trình này nhằm thống nhất trình tự, thủ tục và hướng dẫn cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân thực hiện thuận tiện và đúng quy định việc đăng ký và sử dụng tài khoản tại Kho bạc Nhà nước trong điều kiện áp dụng hệ thống thông tin quản lý Ngân sách và Kho bạc.
+ Đối với Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư (3 liên): chủ đầu tư lập theo mẫu in sẵn hoặc có thể lập trên máy vi tính nhưng phải đảm bảo theo đúng mẫu do Bộ Tài chính quy định tại Thông tư số 86/2011/TT-BTC (phụ lục số 05); mỗi Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư chỉ dùng cho 1 lần thanh toán.
Các đơn vị, tổ chức, cá nhân lập và gửi trực tiếp Hồ sơ đăng ký mở tài khoản (bản giấy) về KBNN, nơi đơn vị, tổ chức,cá nhân mở tài khoản giao dịch. Trường hợp KBNN đã thiết lập Cổng thông tin điện tử: các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể gửi các thông tin trong Hồ sơ đăng ký mở tài khoản qua mạng để được xử lý kịp thời. Trong thời gian chậm nhất là 7 ngày, đơn vị hoàn tất Hồ sơ đăng ký mở tài khoản bằng giấy và gửi về KBNN để thực hiện kiểm tra và lưu giữ theo quy định.