Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Văn bản ngành

Quyết định 696/QĐ-KBNN, ngày 16/7/2015, Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Chi tiết quyết định 696/QĐ-KBNN bạn có thể tải file tại đây :QD696Quydinhchucnang,nhiemvuphongKBNNtinh,thanhpho.pdf