Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Quy trình nghiệp vụ

Hồ sơ giải quyết thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại KBNN

I. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

II. Cách thức thực hiện: Việc gửi và nhận hồ sơ mở tài khoản của các đơn vị, tổ chức, cá nhân được thực hiện theo 1 trong 3 phương thức sau:

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân lập và gửi trực tiếp Hồ sơ đăng ký mở tài khoản (bản giấy) về KBNN, nơi đơn vị, tổ chức,cá nhân mở tài khoản giao dịch.

- Trường hợp KBNN đã thiết lập Cổng thông tin điện tử: các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thể gửi các thông tin trong Hồ sơ đăng ký mở tài khoản qua mạng để được xử lý kịp thời. Trong thời gian chậm nhất là 7 ngày, đơn vị hoàn tất Hồ sơ đăng ký mở tài khoản bằng giấy và gửi về KBNN để thực hiện kiểm tra và lưu giữ theo quy định.

 - Bộ Tài chính sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể đối với trường hợp thực hiện đăng ký mở tài khoản thông qua hình thức giao dịch điện tử    

III. Phạm vi mở tài khoản

          - Các đơn vị, tổ chức, cá nhân được mở tài khoản tại KBNN nơi đơn vị đóng trụ sở chính.

- Trường hợp đơn vị, tổ chức, cá nhân cần mở tài khoản tại KBNN ở địa phương khác (không phải nơi đơn vị đóng trụ sở chính): phải được sự đồng ý của KBNN địa phương đó và của KBNN cấp trên bằng văn bản. Trường hợp đã giao dịch tại KBNN khác, phải có Bản xác nhận đã tất toán tài khoản của KBNN nơi đơn vị đã giao dịch.

- Đối với các tài khoản thanh toán vốn đầu tư, tuỳ theo quy định về phân cấp kiểm soát thanh toán vốn đầu tư của KBNN tỉnh, thành phố (dự án đầu tư do Văn phòng KBNN tỉnh, thành phố hoặc do KBNN huyện thực hiện kiểm soát, thanh toán), KBNN hướng dẫn chủ đầu tư, Ban quản lý dự án mở tài khoản tại KBNN phù hợp theo nguyên tắc:

+ Dự án, công trình nằm gọn trên địa bàn địa phương nào thì mở tài khoản thanh toán tại địa bàn KBNN địa phương đó (nếu cần mở tài khoản tại KBNN địa phương khác phải được sự đồng ý của KBNN cấp trên).

+ Ban quản lý dự án (chủ đầu tư) có thể mở tài khoản tiền gửi của dự án tại địa bàn nơi thực hiện dự án hoặc nơi Ban quản lý dự án đóng trụ sở chính.

- Nhà thầu chính, nhà thầu phụ có thể mở tài khoản tiền gửi tại các đơn vị KBNN để tiếp nhận các khoản thanh toán của Chủ đầu tư, Ban quản lý dự án theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Quỹ tích luỹ trả nợ nước ngoài (bằng đồngViệt Nam và bằng ngoại tệ) được mở tài khoản tại Sở Giao dịch (KBNN) do Bộ trưởng Bộ Tài chính uỷ quyền cho Cục trưởng Cục Quản lý nợ và Tài chính đối ngoại làm Chủ tài khoản.

IV. Thành phần hồ sơ:

1. Hồ sơ mở tài khoản                                                                           

          1.1. Các đơn vị, tổ chức sử dụng ngân sách nhà nước

1.1.1. Đối với tài khoản của các đơn vị, tổ chức sử dụng kinh phí NSNN (trừ trường hợp Ban quản lý dự án đầu tư XDCB, vốn chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư mở tài khoản), hồ sơ mở tài khoản gồm:

          - Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký (Mẫu số: 01/MTK).

- Quyết định (hoặc giấy chứng thực) thành lập đơn vị, trừ một số trường hợp đặc biệt quy định tại Tiết 2.3.2, Khoản 2.3, Điểm 2, Mục I, Phần B, Thông tư này.

          - Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản (Thủ trưởng đơn vị), Kế toán trưởng (hoặc người Phụ trách kế toán).

          - Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS (Mẫu số 06A - MSNS-BTC, 06B - MSNS-BTC - Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC).

1.1.2. Đối với tài khoản của Ban quản lý dự án đầu tư XDCB, vốn chương trình mục tiêu có tính chất đầu tư, hồ sơ mở tài khoản gồm:

          - Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký (Mẫu số: 01/MTK).

          - Quyết định thành lập Ban quản lý dự án hoặc Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư.

          - Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản (Thủ trưởng đơn vị), Kế toán trưởng (hoặc người Phụ trách kế toán) nếu chưa có trong Quyết định thành lập Ban quản lý dự án hoặc Quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư.

          - Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS của Chủ đầu tư hoặc Ban Quản lý dự án.

          1.2. Các cơ quan tài chính địa phương (Sở Tài chính, phòng Kế hoạch - Tài chính)

          Đối với tài khoản dự toán chi chuyển giao của từng cấp ngân sách do Thủ trưởng cơ quan Tài chính đồng cấp làm Chủ tài khoản, hồ sơ mở tài khoản gồm:

          - Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký (Mẫu số: 01/MTK).

          - Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản.

          - Văn bản giao nhiệm vụ cho cán bộ theo dõi tài khoản dự toán chi chuyển giao được ký chức danh “Kế toán trưởng” trên chứng từ kế toán giao dịch với KBNN.

          1.3. Các cá nhân

Trường hợp cá nhân được phép của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền mở tài khoản tại KBNN theo quy định tại Tiết 2.2.2, Khoản 2.2, Điểm 2, Mục I, Phần A, Thông tư này, hồ sơ mở tài khoản gồm:

          - Giấy chứng minh nhân dân hoặc Giấy giới thiệu của cơ quan nơi công tác.

          - Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký (Mẫu số: 01/MTK).

          - Giấy chứng nhận cấp mã số đơn vị giao dịch với KBNN do KBNN cấp.

1.4. Các doanh nghiệp, tổ chức khác

1.4.1. Đối với doanh nghiệp có vốn nhà nước (bao gồm các doanh nghiệp có vốn nhà nước và các Công ty trách nhiệm hữu hạn nhà nước 1 thành viên)

Hồ sơ mở tài khoản gồm:

- Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký (Mẫu số: 01/MTK).

- Quyết định thành lập doanh nghiệp.

- Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản (Thủ trưởng đơn vị), Kế toán trưởng (hoặc người Phụ trách kế toán).

- Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS (Mẫu số 06A - MSNS-BTC, 06B - MSNS-BTC - Quyết định số 90/2007/QĐ-BTC).

1.4.2. Đối với doanh nghiệp tư nhân
Hồ sơ mở tài khoản gồm:

- Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký (Mẫu số: 01/MTK).

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

- Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Kế toán trưởng (Phụ trách kế toán) hoặc Giấy phân công cán bộ Phụ trách kế toán.

1.5. Các đơn vị, tổ chức có thẩm quyền hoàn trả các khoản thu NSNN

Để KBNN có căn cứ kiểm soát mẫu dấu, chữ ký trên chứng từ (Lệnh hoàn trả các khoản thu NSNN) và thực hiện hoàn trả các khoản thu NSNN cho người được thụ hưởng, cơ quan thu (Thuế, Hải quan), đơn vị, tổ chức có thẩm quyền quyết định hoàn trả thu NSNN lập và gửi KBNN đồng cấp các giấy tờ tương tự như Hồ sơ mở tài khoản tại KBNN, gồm:

- Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký (Mẫu số: 01/MTK).

- Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản.

2. Nội dung chi tiết hồ sơ mở tài khoản

2.1. Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký (Mẫu số: 01/MTK)

2.1.1. Nguyên tắc

- Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký được lập thành 4 bản và phải ghi đầy đủ các yếu tố quy định trên mẫu; do Chủ tài khoản ký tên và đóng dấu của đơn vị, tổ chức (riêng tài khoản cá nhân không phải đóng dấu) gửi cơ quan KBNN nơi đơn vị mở tài khoản (KBNN trả đơn vị, tổ chức, cá nhân mở tài khoản 01 bản).

- Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký đã đăng ký với KBNN có giá trị kể từ ngày đăng ký đến khi đơn vị, tổ chức, cá nhân đăng ký lại mẫu dấu, chữ ký (gửi KBNN Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký) hoặc đóng tài khoản, ngừng giao dịch tại KBNN.

2.1.2. Một số quy định cụ thể
a. Về chữ ký
a.1. Đối với các đơn vị, tổ chức sử dụng NSNN:

Chữ ký thứ nhất: là chữ ký của Chủ tài khoản (hoặc người được uỷ quyền làm Chủ tài khoản) và người được uỷ quyền ký thay Chủ tài khoản.

Đối với đơn vị dự toán cấp 1, 2, 3:

- Chữ ký của Chủ tài khoản là chữ ký của Thủ trưởng đơn vị, tổ chức làm Chủ tài khoản, hoặc chữ ký của người được uỷ quyền làm Chủ tài khoản theo quy định của Pháp luật.

- Chữ ký của người được ủy quyền ký thay Chủ tài khoản được ghi trong Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký:

            + Trường hợp Thủ trưởng đơn vị là Chủ tài khoản, người được uỷ quyền ký thay là cấp phó hoặc Thủ trưởng đơn vị cấp dưới phụ trách công tác quản lý tài chính (Ví dụ: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc các Bộ, ngành).

            + Trường hợp Thủ trưởng đơn vị uỷ quyền cho cấp phó làm Chủ tài khoản, người được uỷ quyền ký thay là Thủ trưởng đơn vị cấp dưới phụ trách công tác quản lý tài chính (Ví dụ: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc các Bộ, ngành).

Đối với đơn vị dự toán cấp 4:

- Chữ ký của Chủ tài khoản là chữ ký của Thủ trưởng đơn vị, tổ chức được ghi trong Quyết định thành lập đơn vị hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền (Ví dụ: Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính thuộc các Bộ, Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân), hoặc chữ ký của người được uỷ quyền làm Chủ tài khoản theo quy định của Pháp luật.

- Chữ ký của người được ủy quyền ký thay Chủ tài khoản là chữ ký được ghi trong Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký.

(Các đơn vị KBNN không lưu Quyết định bổ nhiệm của người được uỷ quyền ký thay Chủ tài khoản).

Chữ ký thứ hai: là chữ ký của Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán, tài vụ của đơn vị và người được uỷ quyền ký thay Kế toán trưởng.

- Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang không có Kế toán trưởng thì không phải đăng ký chữ ký thứ hai.

- Trên Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký cần ghi rõ họ, tên, chức vụ của người đăng ký chữ ký; riêng đối với các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang không phải ghi chức vụ.

- Mỗi đơn vị chỉ được đăng ký tối đa 4 người ký chữ ký thứ nhất (Chủ tài khoản và 3 người được uỷ quyền); 3 người ký chữ ký thứ hai (Kế toán trưởng và 2 người được uỷ quyền).

Một số lưu ý đối với các dự án đầu tư:

+ Trường hợp Chủ đầu tư trực tiếp giao dịch với KBNN, chữ ký thứ nhất là chữ ký của Thủ trưởng đơn vị Chủ đầu tư (hoặc người được ký ủy quyền), chữ ký thứ 2 là chữ ký của Kế toán trưởng đơn vị chủ đầu tư (hoặc chữ ký của người được ủy quyền).

+ Trường hợp Ban quản lý dự án mở tài khoản tại KBNN, chữ ký thứ nhất là chữ ký của trưởng Ban quản lý dự án (hoặc người được ký ủy quyền), chữ ký thứ 2 là chữ ký của Kế toán trưởng Ban quản lý dự án (hoặc của người được ủy quyền).

a.2. Đối với cơ quan tài chính địa phương

 - Chữ ký thứ nhất: là chữ ký của Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền làm Chủ tài khoản) và người được uỷ quyền ký thay Chủ tài khoản.

- Chữ ký thứ hai: là chữ ký của cán bộ được phân công theo dõi tài khoản dự toán chi chuyển giao của đơn vị.

a.3. Đối với cá nhân:

- Chữ ký thứ nhất: là chữ ký của cá nhân làm Chủ tài khoản (không đăng ký chữ ký người được uỷ quyền ký thay).

- Không đăng ký chữ ký thứ hai.

- Trường hợp Chủ tài khoản uỷ quyền cho người khác thực hiện giao dịch tại KBNN:

+ Phải có Giấy uỷ quyền của Chủ tài khoản và Giấy chứng minh nhân dân của người được uỷ quyền;

+ Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện cho từng lần giao dịch.

a.4. Đối với các doanh nghiệp, tổ chức khác và Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên:

- Chữ ký thứ nhất: là chữ ký của Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền làm Chủ tài khoản) hoặc người đại diện pháp luật được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân) và người được uỷ quyền ký thay Chủ tài khoản.

- Chữ ký thứ hai: là chữ ký của Kế toán trưởng (hoặc phụ trách kế toán) và người được uỷ quyền ký thay Kế toán trưởng.

- Riêng đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên: tuỳ theo quy định cụ thể tại Điều lệ của Công ty, Chủ tài khoản có thể là Chủ tịch Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc (Chủ tịch hội đồng thành viên có thể kiêm nhiệm hoặc thuê người khác làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc); việc đăng ký chữ ký được thực hiện tương tự như quy định đối với doanh nghiệp, tổ chức nêu trên.

a.5. Đối với trường hợp hoàn trả các khoản thu NSNN:

- Cơ quan thu, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định hoàn trả các khoản thu NSNN đăng ký tối đa 4 người ký chữ ký thứ nhất (Chủ tài khoản và 3 người được uỷ quyền): Chữ ký thứ nhất: là chữ ký của Thủ trưởng đơn vị (hoặc người được uỷ quyền làm Chủ tài khoản) và người được uỷ quyền ký thay Chủ tài khoản.

- Không đăng ký chữ ký thứ hai.

b. Về mẫu dấu

- Mẫu dấu đăng ký giao dịch với KBNN là dấu đã đăng ký tại cơ quan công an, được đóng thành hai (02) dấu và phải rõ nét.

- Đối với các đơn vị thuộc khối an ninh, quốc phòng: mẫu dấu phải được đăng ký với cơ quan bảo mật trong ngành (Quốc phòng, An ninh).

- Đối với Ban quản lý dự án có tư cách pháp nhân không đầy đủ (không có con dấu riêng): được sử dụng con dấu của Chủ đầu tư quy định trong Quyết định thành lập Ban quản lý dự án và phải đăng ký mẫu dấu của Chủ đầu tư với cơ quan KBNN nơi đơn vị mở tài khoản giao dịch.

- Đối với cá nhân: không phải đăng ký mẫu dấu.

c. Một số quy định khác cần lưu ý

- Tất cả các chữ ký (chữ ký thứ nhất, chữ ký thứ hai) đều phải được ký vào từng liên chứng từ bằng loại mực không phai; không được ký lồng bằng giấy than, ký bằng mực đỏ, bằng bút chì; không được sử dụng chữ ký dạng in, photocopy hoặc chữ ký khắc dấu.Chữ ký trên chứng từ kế toán của một người phải thống nhất và phải giống với chữ ký đã đăng ký tại Kho bạc Nhà nước.

- Dấu của đơn vị, tổ chức trên chứng từ phải phù hợp với mẫu dấu còn giá trị đã đăng ký tại Kho bạc Nhà nước.

- Sau khi ký vào chức danh Chủ tài khoản tại nội dung “... ngày .... tháng ... năm... Chủ tài khoản”, Chủ tài khoản phải ghi rõ họ, tên bằng mực thường (hoặc đóng dấu khắc tên Chủ tài khoản) và đóng dấu của đơn vị, tổ chức.

2.2. Giấy đề nghị thay đổi mẫu dấu, chữ ký (Mẫu số: 02/MTK)

- Khi thay đổi người ký chữ ký thứ nhất, hoặc người ký chữ ký thứ hai, tên đơn vị (nhưng không thay đổi mẫu dấu) hoặc thay đổi mẫu dấu: đơn vị, tổ chức có tài khoản tại KBNN lập Giấy đề nghị thay đổi chữ ký, tên đơn vị hoặc mẫu dấu (Mẫu số: 02/MTK) gửi KBNN nơi giao dịch.

- Số bản lập và gửi KBNN tương tự như Giấy đăng ký mở tài khoản và mẫu dấu, chữ ký.

2.3. Giấy chứng thực thành lập đơn vị

2.3.1. Các đơn vị gửi bản sao Quyết định (hoặc Giấy chứng thực) thành lập đơn vị khi lần đầu tiên mở tài khoản tại KBNN.

Quyết định (hoặc Giấy chứng thực) thành lập đơn vị do Kế toán trưởng nghiệp vụ KBNN lưu Hồ sơ mở tài khoản của đơn vị.

 (Bản sao phải được công chứng hoặc do cơ quan cấp trên trực tiếp quản lý đơn vị xác nhận).

2.3.2. Các đơn vị sau không phải gửi bản sao Quyết định (hoặc Giấy chứng thực) thành lập đơn vị:

- Các cơ quan của Đảng cộng sản Việt Nam.

- Các cơ quan Nhà nước ở trung ương gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ.

- Cơ quan của các đoàn thể, tổ chức: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Hội Nông dân Việt Nam, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

- Văn phòng Ủy ban nhân dân các cấp.

- Các đơn vị thuộc lực lượng vũ trang (Quốc phòng, An ninh).

2.4. Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng

- Khi mở tài khoản tại KBNN, các đơn vị, tổ chức gửi bản sao Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản, Kế toán trưởng hoặc văn bản giao nhiệm vụ của Kế toán trưởng cho Phụ trách kế toán. Các tài liệu này của đơn vị do Kế toán trưởng nghiệp vụ KBNN lưu trong Hồ sơ mở tài khoản của đơn vị.

- Trường hợp Thủ trưởng đơn vị không trực tiếp làm Chủ tài khoản, uỷ quyền cho cấp phó làm Chủ tài khoản thì phải có Giấy ủy quyền cho người thay thế và bản sao Quyết định bổ nhiệm chức vụ của người được ủy quyền. Trường hợp đơn vị không có Kế toán trưởng (hoặc Phụ trách kế toán), công việc kế toán giao cho cán bộ chuyên môn kiêm nhiệm thì đơn vị phải gửi văn bản giao nhiệm vụ của Kế toán trưởng (hoặc Phụ trách kế toán) cho cán bộ kiêm nhiệm.

- Trường hợp có Quyết định bổ nhiệm lại chức vụ của người đang đăng ký Chủ tài khoản, của Kế toán trưởng hoặc có văn bản phân công lại cho người phụ trách kế toán, các đơn vị, tổ chức phải gửi KBNN nơi giao dịch các văn bản bổ nhiệm hoặc phân công lại.

- Các đơn vị quy định tại Tiết 2.3.2, Khoản 2.3 nêu trên không phải gửi Quyết định bổ nhiệm chức vụ của Chủ tài khoản (Thủ trưởng đơn vị), Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán (trường hợp đơn vị không có Kế toán trưởng hoặc phụ trách kế toán).

2.5. Giấy chứng nhận đăng ký mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách

Tuỳ từng trường hợp cụ thể, các đơn vị, tổ chức, cá nhân được cơ quan tài chính hoặc KBNN cấp Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS hoặc Giấy chứng nhận cấp mã số đơn vị giao dịch với KBNN, như sau:

- Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS (Mẫu số 06A-MSNS-BTC) do cơ quan Tài chính cấp cho các ĐVSDNS, đơn vị dự toán, các đơn vị khác có quan hệ với ngân sách (N = 1, 2, 3).

- Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS (Mẫu số 06B-MSNS-BTC) do cơ quan Tài chính cấp cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản (N = 7, 8).

- Giấy chứng nhận cấp mã số đơn vị giao dịch với KBNN theo quy định của Tổng giám đốc KBNN.

Giấy chứng nhận đăng ký mã số ĐVQHNS, Giấy chứng nhận cấp mã số đơn vị giao dịch với KBNN của đơn vị, tổ chức, cá nhân (bản chính hoặc đã được công chứng) do Kế toán trưởng nghiệp vụ KBNN lưu trong Hồ sơ mở tài khoản của đơn vị, tổ chức, cá nhân.

V. Số lượng hồ sơ:        1 bộ
VI. Thời hạn giải quyết:

- Trường hợp hồ sơ mở tài khoản của đơn vị, tổ chức, cá nhân đầy đủ, hợp lệ, cán bộ kiểm soát chi hoặc cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lập 02 bản Phiếu giao nhận hồ sơ mở tài khoản (Mẫu số: 03/MTK):

+ 01 bản gửi đơn vị, tổ chức, cá nhân.

+ 01 bản lưu kèm hồ sơ mở tài khoản của đơn vị, tổ chức, cá nhân.

- Trường hợp hồ sơ mở tài khoản của đơn vị, tổ chức, cá nhân không đầy đủ, không hợp lệ, cán bộ kiểm soát chi hoặc cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả hướng dẫn đơn vị hoàn chỉnh lại hồ sơ để gửi KBNN.

- Thời gian xem xét, giải quyết mở tài khoản (kể cả trường hợp gửi qua cổng thông tin điện tử) là 02 ngày làm việc kể từ ngày KBNN nhận được hồ sơ mở tài khoản đầy đủ, hợp lệ của đơn vị, tổ chức, cá nhân.

VII. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính:

Đối tượng các đơn vị, tổ chức, cá nhân mở tài khoản tại KBNN, gồm:

- Các đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và các tổ chức được ngân sách hỗ trợ.

    - Các tổ chức ngân sách (để theo dõi dự toán phân bổ cấp 0; thu, chi chuyển giao giữa các cấp ngân sách).

- Các chủ đầu tư có dự án đầu tư xây dựng cơ bản (ĐTXDCB) thuộc ngân sách Trung ương và các cấp ngân sách tỉnh, huyện, xã.

- Các Ban quản lý dự án đầu tư có tư cách pháp nhân, được phép mở tài khoản tại KBNN ghi trong Quyết định thành lập hoặc văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

- Các quỹ tài chính Nhà nước.

- Các đơn vị được hỗ trợ ngân sách để chi đầu tư xây dựng cơ bản.

- Các đơn vị, tổ chức được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép thu các khoản phí, lệ phí, thu xử phạt hành chính, tịch thu theo quy định.

- Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác mở tài khoản tại KBNN theo quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

VIII. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.

+ Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh hoặc Sở Giao dịch Kho bạc Nhà nước.

IX. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Đồng ý mở tài khoản.

X. Phí, lệ phí: không.

XI. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo biểu mẫu đính kèm./.

Các tin khác