Văn bản ngành

Quyết định 695/QĐ-KBNN, ngày 16/7/2015, Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

Ngày 16/7/2015 Kho bạc Nhà nước ban hành quyết định 695/AĐ-KBNN về quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước ở huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Chi tiết mời bạn tải file tại đây :QD695Quydinhchucnang,nhiemvuKBNNhuyen.pdf

Các tin khác