Văn bản ngành

Thông tư 62/2015/TT-BTC ngày 05/5/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 162/2012/TT-BTC ngày 03 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc tạm ứng vốn Kho bạc Nhà nước

Tải tập tin ở đây

Số hiệu: 62/2015/TT-BTC
Văn bản: 62_2015_TT_BTC.pdf

Tệp tin đính kèm:
Phu_luc_62_2015_TT_BTC.pdf
62_2015_TT_BTC1.pdf

Các tin khác