Thủ tục hành chính

Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành/sửa đổi, bổ sung thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính theo Quyết định số 3105/QĐ-BTC ngày 04/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Công bố kèm 04 thủ tục hành chính về tài chính ngân sách trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính, gồm: 1. 02 thủ tục hành chính mới; 2. 02 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế các thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định số 1903/QĐ-BTC ngày 10/8/2009 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

 
STT
Tên thủ tục hành chính
Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Kho bạc
Kho bạc Nhà nước cấp tỉnh/Sở Giao  dịch KBNN

B. Thủ tục hành chính cấp huyện

1

Thủ tục kiểm soát cam kết chi ngân sách nhà nước qua Kho bạc Nhà nước

Kho bạc
 Kho bạc Nhà nước cấp huyện

2. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

 
STT
Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực
Cơ quan thực hiện

A. Thủ tục hành chính cấp tỉnh

1
B-BTC-047953-TT
Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại KBNN

Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng TABMIS

Kho bạc
KBNN cấp tỉnh/Sở Giao dịch KBNN

B. Thủ tục hành chính cấp huyện

1
B-BTC-109112-TT
Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại KBNN

Thông tư số 61/2014/TT-BTC ngày 12/5/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn mở và sử dụng tài khoản tại KBNN trong điều kiện áp dụng TABMIS

Kho bạc
KBNN cấp huyện

 

Các tin khác