Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Thủ tục hành chính

Bộ thủ tục hành chính 2016

       KHO BẠC NHÀ NƯỚC                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  KBNN BÀ RỊA-VŨNG TÀU                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

    Số:       /KBBRVT-VP              Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày     tháng 9 năm 2016

Về việc niêm yết, công khai các TTHC

         thuộc lĩnh vực KBNN quản lý và đường

          dây nóng của lãnh đạo tỉnh tại đơn vị.

 

 

                 Kính gửi:  - Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Chánh VP KBNN tỉnh;

- Giám đốc các KBNN huyện;

                                  - Tổ CCHC tại KBNN tỉnh.

 

Thực hiện Quyết định số 1848/QĐ-BTC ngày 29/8/2016 của Bộ Tài chính về việc công bố thủ tục hành chính (TTHC) đã được chuẩn hóa trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước (KBNN) thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính và chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Công văn số 552-CV/TU ngày 08/4/2016 về việc thiết lập, vận hành đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh.

Để đảm bảo việc công khai, hướng dẫn và thực hiện tốt việc ứng xử, giao tiếp trong quan hệ giao dịch với tổ chức, công dân; Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đề nghị lãnh đạo các đơn vị trực thuộc nghiêm túc quán triệt và triển khai các nội dung công việc sau:

1. Đề nghị Giám đốc các KBNN huyện, thành phố trực thuộc (KBNN huyện), Tổ CCHC tại KBNN tỉnh cập nhật mới và hủy bỏ các TTHC không còn hiệu lực theo quy định tại Quyết định số 1848/QĐ-BTC ngày 29/8/2016 vào bộ tài liệu TTHC, Slide file các nội dung liên quan đến Bộ TTHC thuộc phạm vi giải quyết của KBNN trên máy tính và bản giấy để công khai tại bộ phận Giao dịch KBNN tỉnh và các KBNN huyện trước ngày 26/9/2016, gồm:

 - Bộ TTHC theo đúng quy định tại Quyết định số 1531/QĐ-BTC ngày 03/7/2014, Quyết định số 99/QĐ-BTC ngày 12/01/2016 và Quyết định số 1848/QĐ-BTC ngày 29/8/2016 đã được ban hành (theo Danh mục đính kèm).

- Nội dung hướng dẫn và địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của đơn vị đối với các tổ chức và cá nhân có quan hệ giao dịch.

2. Phổ biến và công khai đến toàn thể CBCC nhất là CBCC trực tiếp giao dịch với tổ chức, công dân nắm rõ số điện thoại đường dây nóng (088.8800.247) của Lãnh đạo tỉnh và địa chỉ website (http://duongdaynong. baria-vungtau.gov.vn). Đồng thời, quán triệt thái độ giao tiếp ứng xử của CBCC đối với tổ chức và công dân đến giao dịch, công khai thời gian làm việc cụ thể tại Sảnh giao dịch, không để tình trạng tổ chức, công dân có phản ánh về hoạt động nghiệp vụ cũng như thái độ giao tiếp ứng xử của CBCC đơn vị trên đường dây nóng về Lãnh đạo tỉnh, ảnh hưởng đến công tác CCHC cũng như thi đua của đơn vị.

Công văn này thay thế các nội dung tại Công văn số 384/KBBRVT-VP ngày 15/6/2016 của KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu.

3. Đề nghị Giám đốc các KBNN huyện, Trưởng các phòng nghiệp vụ KBNN tỉnh, Chánh Văn phòng, Tổ CCHC tại KBNN tỉnh triển khai ngay các nội dung nêu trên. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo về Văn phòng KBNN tỉnh (SĐT: 064.3852087-máy lẻ 111 gặp Chị Chung Thị Hải) để báo cáo Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu chỉ đạo giải quyết./.

 

Nơi nhận:                                                                                    GIÁM ĐỐC

- Như trên;

- Ban Giám đốc;                                                                                        

- Lưu: VT, VP.                                                                                     

                                                                             

DANH MỤC

Các thủ tục hành chính (TTHC) được công khai tại bộ phận giao dịch.

(Kèm theo Công văn số:         /KBBRVT-VP ngày      /9/2016)

 

STT

Tên thủ tục hành chính

Quyết định ban hành

1

Thủ tục thanh toán, hoàn trả số tiền thuế đã ứng trước, tiền phí dịch vụ hoàn thuế giá trị gia tăng

QĐ số 1531/QĐ-BTC ngày 03/07/2014

2

Thủ tục chi trả các khoản chi phí liên quan (kể cả chi phí di dời các hộ gia đình, cá nhân trong khuôn viên cơ sở nhà đất thực hiện bán) từ số tiền thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất

QĐ số 99/QĐ-BTC ngày 12/01/2016

3

Thủ tục chi trả số tiền thu được từ bán tài sản trên đất của công ty nhà nước

nt

4

Thủ tục quyết định số tiền được sử dụng để thực hiện dự án đầu tư và cấp phát, quyết toán số tiền thực hiện dự án đầu tư

nt

5

Thủ tục thanh toán số tiền hỗ trợ di dời các hộ gia đình, cá nhân đã bố trí làm nhà ở trong khuôn viên cơ sở nhà, đất khác (nếu có) của cơ quan hành, chính, đơn vị sự nghiệp, các tổ chức thuộc cùng phạm vi quản lý của các Bộ, ngành, địa phương.

nt

6

Thủ tục nhận gửi và bảo quản các loại tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá tại KBNN

QĐ số 1848/QĐ-BTC ngày 29/8/2016

7

Thủ tục giao tài sản quý hiếm và giấy tờ có giá do KBNN nhận gửi và bảo quản

nt

8

Thủ tục mở và sử dụng tài khoản tại KBNN

nt

9

Thủ tục nộp các khoản thu NSNN qua KBNN

nt

10

Thủ tục hoàn trả (bằng tiền mặt) các khoản thu NSNN qua KBNN

nt

11

Thủ tục kiểm soát thanh toán các khoản chi NSNN (chi thường xuyên và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư)

nt

12

Thủ tục kiểm soát cam kết chi NSNN qua KBNN

nt

13

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư tài khoản tiền gửi kinh phí Ngân sách cấp

nt

14

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN đề nghị xét chuyển sang năm sau

nt

15

Thủ tục đối chiếu, xác nhận số dư dự toán, số dư tạm ứng NSNN được chuyển năm sau, không phải xét chuyển

nt

Ghi chú: Đến thời điểm hiện tại có 15 TTHC có hiệu lực và được công khai tại Sảnh giao dịch KBNN tỉnh và KBNN huyện.

Các tin khác