Thủ tục hành chính

Thông Tư 77 /2017/TT-BTC và mẫu chứng từ

Thông Tư 77 /2017/TT-BTC: /sites/default/files/1._thong_tu_77.2017.tt.btc.doc

Các mẫu chứng từ:

Hệ Thống Chứng từ: /sites/default/files/0_he_thong_ctu.doc

Chứng từ thu: /sites/default/files/1.chung_tu_thu.rar

Chứng từ Chi Thường xuyên: /sites/default/files/2._chung_tu_chi_tx.rar

Chứng từ Chi đầu tư: /sites/default/files/3._chung_tu_chi_dt.rar

Chứng từ thanh toán: /sites/default/files/4.chung_tu_thanh_toan.rar

Chứng từ TDNN: /sites/default/files/5.chung_tu_tdnn.rar

Chứng từ khác: /sites/default/files/6.chung_tu_khac.rar

Chứng từ QDVB khác: /sites/default/files/7._chung_tu_qd_vb_khac.rar

 

 

Các tin khác