Văn bản ngành

Quyết định 3435/QĐ-KBNN, ngày 25/6/2020, Quy định nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các phòng và Văn phòng thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương

Chi tiết quyết định 696/QĐ-KBNN bạn có thể tải file tại đây./.