Văn bản ngành

Quyết định 4526/QĐ-KBNN ngày 04/9/2019 của Kho bạc Nhà nước về quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Kho bạc Nhà nước huyện, quận, thị xã, thành phố và Kho bạc Nhà nước khu vực trực thuộc Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc

Chi tiết mời bạn tải file đính kèm./.

Các tin khác