Error message

  • User warning: The following module is missing from the file system: captcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).
  • User warning: The following module is missing from the file system: recaptcha. For information about how to fix this, see the documentation page. in _drupal_trigger_error_with_delayed_logging() (line 1143 of E:\kbvt\includes\bootstrap.inc).

Tin tức, Sự kiện

KBNN BÀ RỊA-VŨNG TÀU TỎ CHỨC SƠ KẾT CÔNG TÁC QUÝ I NĂM 2017 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2017

Sáng ngày 11/04/2017, Kho bạc Nhà nước Bà Rịa-Vũng Tàu (KBNN BR-VT) tổ chức Sơ kết công tác quý I năm 2017 và triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II năm 2017. Tham dự và chủ trì Hội nghị có đồng chí Trần Xuân Khánh-Bí Thư Đảng ủy-Giám đốc KBNN BR-VT, các đồng chí là Phó giám đốc; Trưởng, Phó phòng các phòng nghiệp vụ; Giám đốc, Kế toán trưởng và Tổ trưởng các Tổ: KTNN, TH-HC các KBNN trực thuộc; đại diện Đảng uỷ, Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở, Chi đoàn TN CSHCM.

Đ/chí Trần Xuân Khánh- Bí Thư Đảng ủy-Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu phát biểu tại Hội nghị
Đồng chí Trần Xuân Khánh- Bí Thư Đảng ủy-Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu chủ trì Hội nghị. Sau khi nghe ý kiến của các thành viên tham dự tại Hội nghị, đồng chí Giám đốc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận như sau:
1. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác quý I/2017.
Trong quý I/2017, các đơn vị thuộc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu đã bám sát chương trình công tác, nỗ lực, cố gắng, chủ động, quyết liệt trong tổ chức triển khai nhiệm vụ nên nhìn chung các công việc của đơn vị đều hoàn thành tốt; đã phối hợp cùng với cơ quan Tài chính địa phương đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu chi của Ngân sách các cấp; thực hiện tốt công tác kiểm soát chi NSNN đảm bảo thông suốt, không bị ách tắc; cung cấp kịp thời thông tin báo cáo định kỳ, đột xuất về số liệu phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo địa phương và trung ương.
2. Về các nhiệm vụ cụ thể cần thực hiện trong quý II/2017.
Trên cơ sở Báo cáo tình hình hoạt động quý I/2017 và Kế hoạch cụ thể công tác quý II/2017 của KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao, xây dựng chi tiết cụ thể nhiệm vụ công tác tại các đơn vị, giao nhiệm vụ đến từng cán bộ công chức (CBCC) trong đơn vị thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, làm cơ sở đánh giá hiệu quả và kết quả hoạt động của từng CBCC, từng đơn vị trong quý II/2017. Duy trì tốt các Quy chế làm việc, Nội quy, Quy chế phối hợp công tác của tổ chức Đảng, đoàn thể với chính quyền tại đơn vị. Chấp hành nội quy, quy chế quản lý nội bộ nhằm duy trì và giữ vững an ninh trật tự an toàn cơ quan, trật tự nội vụ tại tất cả các đơn vị. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các Quy chế, Nội quy, kiện toàn các Ban chỉ đạo thuộc các lĩnh vực hoạt động nghiệp vụ theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Chấp hành chế độ báo cáo, văn bản, đóng góp ý kiến có liên quan; cung cấp số liệu, tình hình hoạt động chính xác, kịp thời, phục vụ cho yêu cầu quản lý, điều hành quỹ NSNN và các quỹ Tài chính Nhà nước của lãnh đạo trung ương, địa phương và đơn vị. Nghiêm túc duy trì thực hiện tốt việc tiết kiệm chi phí hành chính, chi sửa chữa tài sản nội ngành ... theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các văn bản hướng dẫn của Bộ Tài chính, KBNN. Các đơn vị trực thuộc trên cơ sở Báo cáo tình hình hoạt động quý I/2017 và Kế hoạch cụ thể công tác quý II/2017 của KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu, tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được giao, xây dựng chi tiết cụ thể nhiệm vụ công tác tại các đơn vị, giao nhiệm vụ đến từng cán bộ công chức (CBCC) trong đơn vị thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao, làm cơ sở đánh giá hiệu quả và kết quả hoạt động của từng CBCC, từng đơn vị.
Thứ nhất, Nghiêm túc chấp hành chế độ báo cáo đúng thời gian và nội dung yêu cầu. Trong các cuộc họp giao ban tới, để việc trả lời các khó khăn vướng mắc của các đơn vị được giải quyết nhanh chóng, đạt hiệu quả cao cũng như giảm thiểu thời gian Hội nghị, đề nghị các đơn vị chủ động tổng hợp báo cáo những khó khăn vướng mắc kịp thời về Văn phòng KBNN tỉnh làm cơ sở để Văn phòng KBNN tỉnh tổng hợp, báo cáo Ban Giám đốc xem xét, giải quyết ngay trong cuộc họp.
Thứ hai, đối với công tác kế toán, kiểm soát chi.
Một là, chấp hành nghiêm túc việc phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi, tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp Ngân sách thuộc tỉnh thời kỳ ổn định Ngân sách 2017-2020 theo Quyết định số 37/2016/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh. Chủ động khóa sổ trước ngày 05 của tháng kế tiếp và thực hiện đối chiếu với các đơn vị có quan hệ giao dịch với cơ quan KBNN trên địa bàn đảm bảo số liệu khớp đúng. Tăng cường công tác kiểm soát chi NSNN nhất là các khoản chi mua sắm tài sản và trang thiết bị, mua xe ô tô của các đơn vị sử dụng NSNN theo hướng dẫn của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/02/2016 quy định việc mua sắm tài sản Nhà nước theo phương thức tập trung và Chỉ thị số 31/CT-TTg ngày 02/11/2016 về tăng cường công tác quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Phổ biến đến các đơn vị có quan hệ giao dịch với cơ quan KBNN trên địa bàn tỉnh nội dung quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính phủ và Thông tư số 326/2016/TT-BTC ngày 23/12/2016 của Bộ Tài chính. Thực hiện chi trả trợ cấp thường xuyên cho đối tượng bảo trợ xã hội thông qua dịch vụ Bưu điện trên địa bàn tỉnh tại Quyết định số 3617/QĐ-UBND ngày 21/12/2016 của UBND tỉnh.
Hai là, giao Phòng Kiểm soát chi trực tiếp phối hợp với Phòng Tin học thiết lập Mẫu Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/KSC) mới phù hợp với Mẫu Phiếu giao nhận hồ sơ của Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống KBNN tại Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016; đồng thời, hướng dẫn các KBNN huyện thực hiện theo Mẫu đã xây dựng. Tập hợp toàn bộ các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ kiểm soát chi của Thông tư số 39/2016/TT-BTC ngày 01/03/2016. Những vướng mắc trong thực hiện Quy trình kiểm soát thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư trong nước qua hệ thống KBNN tại Quyết định số 5657/QĐ-KBNN ngày 28/12/2016 kiến nghị về Vụ Kiểm soát KBNN để được hướng dẫn thực hiện.
Thứ ba, đối với công tác tin học.
Phối hợp với Phòng Kiểm soát chi xây dựng Mẫu Phiếu giao nhận hồ sơ (Mẫu số 01/KSC) trên chương trình ĐTKB-LAN. Hỗ trợ cán bộ tin học KBNN huyện duy trì các chương trình ứng dụng đảm bảo việc vận hành luôn được thông suốt, không để xảy ra tình trạng ách tắc, ảnh hưởng công việc chung của toàn đơn vị.
Thứ tư, đối với công tác tổ chức cán bộ và thi đua khen thưởng.
Giao Phòng TCCB tổng hợp kịp thời và đảm bảo chính xác nội dung Bảng Kê khai bổ sung lý lịch; Kê khai tài sản, thu nhập; Biên bản bình xét đánh giá phân loại lao động; Bảng kế hoạch định kỳ chuyển đổi vị trí công tác năm. Giấy giao nhận kê khai tài sản, thu nhập của các Giám đốc KBNN huyện với Ủy ban Kiểm tra và ban Tổ chức Huyện ủy. Tham mưu cho Ban Giám đốc việc thực hiện nội dung hướng dẫn của KBNN tại Công văn số 4822/KBNN-TNCKB ngày 10/11/2016 về việc tổ chức học lại lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức Kiểm soát chi NSNN. Liên hệ trước với Trưởng phòng Phòng Thanh tra-Kiểm tra về việc bố trí CBCC của Phòng Thanh tra-Kiểm tra tham dự các lớp tập huấn, đi học, các Hội nghị, họp trong và ngoài đơn vị (nếu có).
Thứ năm, đối với công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.
Một là, giao Phòng Kế toán Nhà nước và Phòng Kiểm soát chi rà soát và cung cấp đầy đủ, chính xác các hồ sơ, tài liệu liên quan đến thu-chi NSNN năm 2016 về Phòng Thanh tra-Kiểm tra làm đầu mối làm việc và cung cấp tài liệu, hồ sơ phục vụ Đoàn kiểm toán Nhà nước Khu vực XIII thực hiện kiểm toán Ngân sách địa phương của tỉnh (dự kiến trong tháng 5/2017).
Hai là, giao Phòng Thanh tra-Kiểm tra thực hiện triển khai Kế hoạch Thanh tra chuyên ngành năm 2017. Thực hiện kiểm tra nội bộ và phúc tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị sau kiểm tra nội bộ. Tất cả các đơn vị trực thuộc chấp hành nghiêm túc công tác tự kiểm tra, xem công tác tự kiểm tra cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị.
Thứ sáu, đối với công tác quản lý tài chính, tài vụ nội ngành.
Đề nghị các đơn vị thuộc và trực thuộc KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu chấp hành việc giao nhận chứng từ về KBNN tỉnh đúng thời gian đảm bảo cho công tác kiểm tra, thanh toán của Phòng Tài vụ được kịp thời. Chú trọng việc lập dự toán năm 2018 về công tác tài chính, tài vụ nội ngành của đơn vị, thời gian gửi về Phòng Tài vụ KBNN tỉnh tổng hợp trước tháng 05/2017. Căn cứ theo Công văn số 165/KBBRVT-TV ngày 11/3/2016 của KBNN Bà Rịa-Vũng Tàu thực hiện mua sắm bổ sung CCDC phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy; phòng chống lụt bão, thiên tai, mối mọt; mua sắm, sửa chữa các loại tài sản, CCDC khác.
Thứ bảy, đối với các công tác của các tổ chức Đảng, đoàn thể và công tác khác.
Một là, Các Tổ chức Đảng thuộc các đơn vị duy trì tổ chức tốt việc sinh hoạt đúng định kỳ và triển khai các văn bản của cấp ủy cấp trên kịp thời đến toàn thể Đảng viên cũng như quần chúng trong đơn vị, nhất là việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với chuyên đề năm 2017 là “Phòng chống suy thoái, tư tưởng, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa”.
Hai là, Giao BCH Công đoàn cơ sở KBNN tỉnh tổng hợp đăng ký nghỉ dưỡng 2017 và thông báo thời gian, địa điểm nghỉ dưỡng cho CBCC trong toàn đơn vị biết. Tổ chức việc khám sức khỏe định kỳ cho CBCC trong đơn vị đúng kế hoạch đề ra.
Ba là, Giao BCH Công đoàn cơ sở KBNN huyện chủ động tổ chức việc khám sức khỏe định kỳ cho CBCC đơn vị trong quý II/2017.
Bốn là, Giao Chi đoàn TNCS HCM tổ chức Đại hội Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ năm 2017-2019 theo đúng chỉ đạo của Đoàn Khối cơ quan tỉnh./.
Một số hình ảnh khác tại Hội nghị
 
 
 
Tin & Ảnh: Xuân Tuấn-Văn phòng

 

Thuộc nhóm: 
Tin tức, sự kiện

Các tin khác